Právne poučenie

Právne poučenie

Tento dokument uvádza všeobecné informácie o ochrane osobných údajov a právne poučenie vo vzťahu k webovým stránkam skupiny ASSA ABLOY (ďalej len „ASSA ABLOY“).

Na týchto stránkach skupina ASSA ABLOY poskytuje informácie online. Ak stránky otvoríte a využívate, súhlasíte s tým, že ste právne viazaní a dodržíte nasledujúce podmienky obsiahnuté v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a právnym poučenie. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť akúkoľvek súčasť či funkciu týchto webových stránok vrátane tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a právneho poučenie. Spomínané úpravy nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia upravenej súčasti či funkcie týchto webových stránok alebo upravené verzie vyhlásenie o ochrane osobných údajov a právneho poučenie.

Právne poučenie

Autorské práva, ochranné ZNÁMKY A PODMIENKY UŽÍVANIA

Obsah týchto webových stránok (ďalej len „Obsah“) vrátane napríklad textov, grafiky a obrázkov, ochranných známok, obchodných značiek, log a softvéru je chránený zákonmi o právach duševného vlastníctva. Vlastnícke právo k Obsahu na vás ani žiadneho iného užívateľa týchto webových stránok neprechádza, ale zostáva Skupine ASSA ABLOY alebo tretej strane, ktorá je vlastníkom materiálov publikovaných na týchto stránkach.

ASSA ABLOY je vlastníkom názvov používaných v rámci obchodnej činnosti spoločnosti a názvov jej produktov a služieb uvádzaných na týchto webových stránkach. Tieto názvy sú chránené zákonom o právach duševného vlastníctva. Všetky ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Máte oprávnenie si prezerať, posielať e-mailom, sťahovať alebo tlačiť kópie Obsahu, ale iba k súkromným, nekomerčné účely. Neoprávnené užívanie Obsahu môže znamenať porušenie zákona o autorskom práve, ochranných známkach a ďalších zákonov. Kedykoľvek posielate e-mailom, sťahujete či tlačíte kópie Obsahu, k daným materiálom musíte taktiež pripojiť akékoľvek poznámky týkajúce sa autorských práv a ďalšie oznámenia, ktoré sú súčasťou Obsahu, vrátane všetkých poznámok o autorskom práve v dolnej časti danej stránky.

Obsah nesmie byť reprodukovaný, zapísať, ukladaný do vyhľadávacieho systému, prekladaný do žiadneho prirodzeného alebo počítačového jazyka, opakovane prenášaný v akejkoľvek forme akýmkoľvek prostriedkom (elektronickým, mechanickým, fotografickým, nahrávacom či iným), ďalej predávané či distribuovaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu skupiny ASSA ABLOY . Obsah nesmiete predávať ani upravovať, reprodukovať, zobrazovať, verejne predvádzať, distribuovať alebo inak využívať pre akékoľvek verejné alebo komerčné účely. Tieto webové stránky ani nič z ich obsahu nesmiete „rámovať“ a súhlasíte, že nebudete nič z týchto stránok kopírovať na žiadny server. Ďalej súhlasíte, že nebudete zobrazovať ani využívať žiadny z názvov, log či ochranných známok skupiny ASSA ABLOY bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu.

Využívanie Obsahu na akýchkoľvek iných webových stránkach či v akomkoľvek inom prostredí počítačovej siete na akýkoľvek účel je výslovne zakázané, aj keď môžete poskytovať zo svojich webových stránok odkazy v HTML na tieto stránky v súlade s tu uvádzanými podmienkami užívania. Týmto sa vám udeľuje nevýhradné, limitovaná a odvolateľná licencia, ktorá vám dovoľuje odkazovať na tieto webové stránky. Súhlasíte, že nebudete prezentovať akékoľvek odkazy na tieto webové stránky tak, aby boli spájané s reklamou alebo zjavne presadzovali akúkoľvek organizáciu, produkt alebo službu. Ďalej súhlasíte, že odkazy na tieto webové stránky neumiestnite na žiadny web, ktorý by rozumne uvažujúci človek považoval za neslušné, hanlivé, obťažujúce, silne urážlivé či zlovoľné. ASSA ABLOY si vyhradzuje právo túto licenciu alebo vaše právo využívať konkrétne odkazy kedykoľvek odvolať. Ak ASSA ABLOY túto licenciu odvolá, súhlasíte, že všetky svoje odkazy na tieto webové stránky okamžite odstránite a deaktivujete.

Pokiaľ využívate Obsah spôsobom, ktorý tieto podmienky používania jednoznačne nepovoľujú, môžete tým porušovať zákon o autorskom práve, ochranných známkach a ďalšie zákony. V takom prípade ASSA ABLOY automaticky ruší vaše oprávnenie využívať tieto webové stránky a má nárok požadovať, aby ste neodkladne zničili všetky kópie akejkoľvek časti Obsahu, ktoré ste si zaobstarali. Všetky práva, ktoré nie sú týmito podmienkami výslovne poskytnutá, sú vyhradené.

Prehlásenie o odmietnutí záruky

ASSA ABLOY NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝSLEDKY, KTORÉ pramenia z užívania tejto webovej stránky alebo DÔVERY V TIETO STRÁNKY ČI OBSAH, ktoré ponúkajú. STRÁNKY PRETO VYUŽÍVATE NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO.

ASSA ABLOY POSKYTUJE TIETO STRÁNKY A OBSAH A SLUŽBY S NIMI SPOJENÉ „TAK, AKO SÚ“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, VÝSLOVNEJ, IMPLICITNEJ ČI ZÁKONNÉ. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU PRÍPUSTNEJ ZÁKONOM TÝMTO ASSA ABLOY VÝSLOVNE A ŠPECIFICKY ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I PREDPOKLADANÉ, ZÁKONNÉ A INÉ, VRÁTANE NAPRÍKLAD VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK PRÁVNEHO TITULU, OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁV A VHODNOSTI k danému účelu. ASSA ABLOY NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ A odmieta záruku za presnosť, spoľahlivosť, ÚPLNOSŤ, SÚVISLOSŤ ČI AKTUÁLNOSŤ OBSAHU, SLUŽIEB, SOFTWARU, textu, grafiky, ODKAZOV ALEBO OZNÁMENIE ČERPANÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH pri využívaní týchto webových stránok. ZODPOVEDNOSŤ ZA prijali všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré zabezpečia, že NIC Z OBSAHU ZÍSKANÉHO z týchto webových stránok NEOBSAHUJE POČÍTAČOVÉ VÍRUSY ANI ŽIADNY INÝ POTENCIÁLNE NEBEZPEČNÝ POČÍTAČOVÝ KÓD, JE NA VAŠEJ STRANE.

 

ASSA ABLOY ani žiadna osoba alebo spoločnosť pridružená k skupine ASSA ABLOY nie sú zodpovedné za náhradu škody akéhokoľvek druhu plynúce z vášho používania alebo neschopnosti používať tieto webové stránky alebo akýkoľvek obsah, služby či materiály, ponúkané na týchto webových stránkach (ďalej len „táto ochrana“) . Táto ochrana zahŕňa všetky nároky, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu, absolútna zodpovednosti či na akomkoľvek inom právnom základe, bez ohľadu na to, či je ASSA ABLOY o možnosti takej náhrady škody informovaná. Táto ochrana sa vzťahuje na všetky straty vrátane napríklad priameho, nepriameho, špeciálneho, vedľajšieho, šomážního, sankčného či penálního odškodnenie, odškodnenie v dôsledku ublíženia na zdraví či zabitie spôsobeného porušením, ušlých ziskov a odškodnenie za stratu dát a prerušenia obchodnej činnosti.

ODKAZY NA INÉ STRÁNKY; REKLAMY

Tieto webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Takéto odkazy sú tu uvádzané výhradne pre vaše pohodlie a neznamenajú, že ASSA ABLOY čokoľvek z toho, čo tieto stránky tretích strán obsahujú alebo ponúkajú, schvaľuje. Tieto webové stránky nenesú zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán, na ktoré sa tu odkazuje. Materiály na akýchkoľvek weboch tretích strán nehodnotíme, nekontrolujeme ani nesledujeme. Za obsah, presnosť či legitímnosť materiálov na podobných stránkach tretích strán nijako neručíme.

Ak sa rozhodnete z týchto webových stránok prejsť cez odkaz na webové stránky tretích strán, robíte tak na vlastné riziko. Vaše využívanie stránok tretích strán sa riadi príslušnými podmienkami užívania daných webov vrátane zásad ochrany osobných údajov, ktoré dané stránky uvádzajú.

V prípade rozhodnutia o zaradení reklamy tretích strán do obsahu týchto webových stránok môžu tieto reklamy obsahovať odkazy na ďalšie webové stránky. Webové stránky ASSA ABLOY, nie je výslovne uvedené inak, nepodporujú žiadny produkt ani neručí za obsah, presnosť či legitímnosť akýchkoľvek materiálov, ktoré sú obsiahnuté alebo na ktoré sa odkazuje v reklamách uvádzaných na týchto webových stránkach.