INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu nařízení EU o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR, je provozovatel povinný poskytnout dotyčné osobě následující informace:

 

Provozovatel:            ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s.

Sídlo: Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10

 

Účel zpracováni osobních údajů:

Poptávka – informace o produktech a službách na základě poptávky zákazníka.

 

Právní základ zpracováni osobních údajů:

Souhlas dotyčné osoby.

 

Příjemce získaných osobních údajů:

V rámci reportingu mateřská společnost.

Distribuční síť SHERLOCK® – partneři v rámci celé České republiky zabezpečující servis zákazníkům.

                                  

Doba uchovávaní osobních údajů:

Osobní údaje provozovatel uchovává na dobu nezbytně nutnou.

 

Důvod poskytnutí – vyžadovaní osobních údajů:

Provozovatel vyžaduje osobní údaje, aby mohl odpovědět na zaslanou poptávku zákazníka.

V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů nebude možné kontaktovat zákazníka za účelem uspokojení jeho požadavku.

 

Zprostředkovatelé pověření provozovatelem:

Nejsou vyjmenovaní.

                     

 

PRÁVA DOTYČNÉ OSOBY

 

Dotyčné osoby, jejichž osobní údaje zpracovává provozovatel, mají tato práva:

 

  • požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na přenosnost osobních údajů
  • kdykoliv svůj souhlas odvolat, pokud byl udělený
  • právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů
  • právo namítat zpracování osobních údajů

 

Pokud jsou osobní údaje zpracované nezákonně, pominul důvod na jejích zpracování, anebo dotyčná osoba odvolala svůj souhlas se zpracováním

jejich osobních údajů, má dotyčná osoba:

 

  • právo na vymazání osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů